السلام عليک يا سيدالشهداء ورحمه الله و برکاته

سلام
بعضی وقتها فکر می کنم واقعا امام حسين چه کرده است که پس از حدود ۱۴۰۰ سال از شهادتشان هنوز مردم سياه ميپوشند و گريه می کنند و عزاداری می کنند درحاليکه همين افراد وقتی عزيزترين کسانشان می ميرند نهايتا تا سه سالگرد آن را گرامی می دارند و بعد آنرا به دست فراموشی می سپارند.
شايد حديث زير سر نخی برای اين سوال به دستمان بدهد:
در کتاب مسکن الفواد آوده که قوم بنی اسراييل به موسی(ع) گفتند که از خداوند عملی را بپرس که اگر ما آنرا انجام دهيم خداوند از ما راضی می شود؟
خطاب آمد يا موسی به آنان بگو که خداوند می فرمايد شما از من راضی شويد تا من هم از شما راضی شوم... .
و در همين کتاب آمده است:
موسی (ع) در مناجاتی عرض کرد : خدايا کدام بنده در نزد تو محبوبتر است ؟ خداوند فرمود کسی که وقتی من دوستش را از وی بگيرم در برابر اراده من تسليم می شود و شکايت نمی کند ... .
و چه سعادتی که انسان بخواهد اراده او در زندگيش جاری شود . اين بزرگترين خوشی است که آنچه او می خواهد و آنچه او درست می داند در زندگی ما عيان شود .
با هم دعا کنيم : خدايا مرا بنده مطيع خود بگردان و مرا وسيله اجرای خواست خود در زمين قرار ده .
به عقيده من تمام کسانی که در هر زمينه ای به عظمت رسيده اند کسانی بوده اند که خواسته اند اراده و مشيت او در زندگيشان نمايان شود چرا که او برای همه ما عزت و عظمت و بزرگی خواسته اما ما با گناه از اين خواست دور می شويم.

/ 0 نظر / 6 بازدید